Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-55/1-20 од 20.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-56/1-20 од 20.01.2020. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Електрична енергија ЈН бр. 404-03/20.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација

Питања

Питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору