Јавна набавка добара – Прехрамбени производи за потребе исхране деце

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-28/1-20 од 15.01.2020. године и Решења о формирању комисије за јавну набавку број: 404-29/1-20 од 15.01.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара-Прехрамбени производи за потребе исхране деце Предшколске установе „Буцко“ Сокобања ЈН бр. 404-01/20.

Преузмите:

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда  

Питања:

Питање 1

Питање 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору