Лична карта

Подаци за идентификацију

Порески идентификациони број: 100880616

Матични број: 07128550

Назив установе: Предшколска установа „Буцко“, Сокобања

Име и презиме овлашћеног лица: Душан Мијајловић

Директор: 018/880-014

Подаци о седишту

Место: Сокобања

Улица и број: Митрополита Михаила бр. 16

Број телефона: 018/830-249; 018/833-580

Факс: 018/830-249

E-mail: vrticbucko@mts.rs

Обвезник ПДВ: не

Подаци о делатности

Шифра делатности: 8510

Назив делатности: предшколско образовање

Шифра делатности: 8891

Назив делатности: делатност дневне бриге о деци

Подаци о рачуну у банци

Број рачуна

Управа за трезор-буџетски: 840-539661-75

Управа за трезор-сопствени: 840-539667-57