Оглас и упутство понуђачима за екскурзију

Предшколска установа „Буцко“ Сокобања спроводи поступак избора туристичке агенције за организацију и извођење једнодневне екскурзије за децу предшколског узраста на релацији Сокобања-Свилајнац-Јагодина-Сокобања. Екскурзија ће се извести у другој половини маја месеца 2019. године. Екскурзија ће у свом програму садржати: Превоз Прочитај више

Јавна набавка мале вредности – електрична енергија

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Прочитај више

Jавнa набавкa мале вредности – Угаљ и огревно дрво

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Прочитај више

Jавнa набавкa добара – Прехрамбени производи за потребе исхране деце

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр.86/15), Одлуке Прочитај више