Документа

Правилник о ближем уређивању поступака набавки

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу

Правилник о општим основама предшколског програма

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области Предшколског васпитања и образовања

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник  о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих Програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа

Правила понашања

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца