Jавнa набавкa мале вредности – Угаљ и огревно дрво

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02/19, бр. Одлуке 404-184/1-19 и Решења ообразовању комисије за јавну набавку бр. 404-185/1-19припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Угаљ и огревно дрво  ЈН бр. 404-02/19.

Преузмите:

1. Позив

2. Кoнкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом уговору