Jавнa набавкa добара – Прехрамбени производи за потребе исхране деце

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-130/1-19од 04.02.2019.године и Решења о формирању комисије за  јавну набавкуброј:404-131/1-19од 04.02.2019.године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара-Прехрамбени производи за потребе исхране деце Предшколске установе „Буцко“ Сокобања ЈН бр. 404-01/19.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом уговору