Одлука о привременој обустави рада

Документ можете да погледате на ОВОМ линку.

На основу Препоруке Општинског штаба за ванредне ситуације, Општине Сокобања, број 217-52/2020 од 26.11.2020. године, Сагласности Школске управе Зајечар, од 27.11.2020. године, члана 192, а у вези са члановима 55, 56. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), ), и члана 61. став 2. тачка 16) Статута Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, члана 54. Правилника о раду Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, директор Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, Душан Мијајловић, дана  27.11.2020.године доноси

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ НЕПОСРЕДНОГ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БУЦКО“ СОКОБАЊА

 И ОРГАНИЗОВАЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БУЦКО“ СОКОБАЊА У ПЕРИОДУ ОД 30.11.2020. ГОДИНЕ ДО 14.12.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Циљ доношења ове одлуке је најефикаснији начин организовања процеса рада, ради смањења на најмању могућу меру могућност  оболевања запослених и радно ангажованих лица и корисника услуга Предшколске установе „Буцко“ Сокобања од вируса Covid -19 („корона вирус”).

Послодавац организацијом рада која следи у наредним члановима жели заштитити  живот и здравље запослених и радно ангажованих лица и корисника услуга.

Члан 2.

Обуставља се непосредан васпитно образовни рад у Предшколској установи „Буцко“ Сокобања у периоду од 30.11.2020. године до 14.12.2020. године.

У том периоду Предшколска установа „Буцко“ прелази на онлајн рад са децом, а на основу Оперативног плана, модел 3, који је саставни део Годишњег плана рада Предшколске установе „Буцко“ Сокобања за радну 2020/2021. годину

Члан 3.

Рад код Послодавца ће се организовати у просторијама Послодавца и од куће. Одређени број запослених радиће  део радног времена од куће, а део радног времена у, просторијама Послодавца. 

Члан 4.

Од куће ће пуно радно време радити: − Запослени  на радном месту

 1. васпитача и
 2. медицинске сестре васпитача

Запослени, који раде од куће, дужни су да на позив директора дођу и обављају послове у просторијама Послодавца.

 

Део радног времена од куће, а део радног времена у просторијама послодавца радиће: − Запослени  на радном месту

 1. директора
 2. помоћника директора
 3. секретара и
 4. финансијско рачуноводственог сарадника,
 5. референта за финансијско рачуноводствене послове

Сви запослени на радним местима наведеним у овом члану добиће појединачна решења за рад од куће.

Члан 5.

Остали запослени обављаће послове у просторијама послодавца у складу са Планом дежурства и недељним распоредом.

Запослени који ће обављати послове у просторијама послодавца су:

 1. Радица Виденовић,запослена на радном месту: сарадник медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту;
 2. Топлица Алексић, домар, мајстор одржавања
 3. Брана Милутиновић, спремачица
 4. Јасмина Стојковић, спремачица
 5. Ђорђе Обрадовић, главни кувар,
 6. Душица Стевановић, помоћни кувар, сервир
 7. Младен Костић, референт за финансијско рачуноводствене послове

У Предшколској установи „Буцко“ Сокобања се предузимају све мере редовне дезинфекције и одржавања просторија и дворишта Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, а у циљу спречавања ширења вируса  Covid -19.

Члан 6.

Распоред радног времена утврђују директор и помоћник директора и исти достављају запосленима на e-mail адресу или непосредно у писаној форми најкасније осам сати пре отпочињања рада, а у изузетним ситуацијама и сат времена пре отпочињања рада, када о распореду радног времена могу бити обавештени и путем телефонског позива.

Имајући у виду околности, које могу настати због епидемије вируса Covid – 19, у изузетним непредвиђеним ситуацијама запослени може бити позван да ради у просторијама  Послодавца по налогу директора и онда када није у обавези да ради од куће или у просторијама Послодавца, према распореду свог радног времена.

Члан 7.

Поступање запослених супротно распореду радног времена утврђеном на основу одредби ове одлуке представља повреду радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. тачка 5) Закона о раду и представљаће основ за дисциплинску одговорност запослених. О распореду рада радно ангажована лица, осим лица из члана 2. става 3. ове одлуке, биће обавештена од стране директора, имајући у виду одредбе закључених уговора са Послодавцем. Поступање радно ангажованих лица супротно распореду рада одређеног од стране директора Послодавца, представљаће основ за раскид уговора са Послодавцем.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука ће бити објављена на сајту установе као и на свим видним местима у Установи.

Директор

Душан Мијајловић

Број 112-1385/1-20

Од 27.11.2020. године